Thursday - September 20, 2018

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI MASSACHUSETTS

VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY OF MASSACHUSETTS

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM MASSACHUSETTS

CHỦ TỊCH - CDVN/MASS

Ông Thân Vĩnh Bảo Toàn (Vinnie)

scroll back to top
 

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ

Ông Nguyễn Hùng Khang

scroll back to top
 

PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ

Ông Nguyễn Thanh Bình

scroll back to top
 

TỔNG THƯ KÝ

Ông Lê Văn Đạo

scroll back to top
 

THỦ QUỸ

Cô Phan T. Diệu

scroll back to top
 

TRƯỞNG KHỐI SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Bà Thái Kim Loan

scroll back to top
 

TRƯỞNG KHỐI CHÍNH TRỊ

Bà Kelley Bảo Châu

scroll back to top
 

TRƯỞNG KHỐI THANH NIÊN SINH VIÊN

Bà Lạc Kim Oanh


Cô Lạc Tiffany


scroll back to top
 

TRƯỞNG KHỐI TRUYỀN THÔNG

Ông Lâm Vĩnh Tùng (Daniel)

scroll back to top
 

CỐ VẤN PHÁP LUẬT

Luật sư Trần Hồng

scroll back to top